ANUNCI APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 18 d’abril de 2023, aprovà la
pròrroga del conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció
de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a les normes de circulació en vies
urbanes. | Consulta l’anunci