Declaració de licitació deserta

Es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector públic la licitació per a l’adjudicació pel procediment obert simplificat i tramitació ordinària del contracte de millora i potenciació dels equipaments municipals per a joves i residents.

Finalitzat el termini assenyalat per a la presentació de proposicions i després de procedir a l’obertura del sobre electrònic, no s’ha rebut cap oferta.