APROVACIÓ DEFINITIVA del projecte del carril bici adjacent a la carretera de Les Olives a Garrigoles

El Ple de l’Ajuntament de Garrigoles va aprovar inicialment el projecte de carril bici
adjacent a la Crtra. de les Olives a Garrigoles. | Consulta l’anunci