APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA PAVIMENTACIÓ DECAMINS PER L’ACCESSIBILITAT DE VEHICLES CONTRA INCENDIS AL MUNICIPI.

Es dóna per aprovat definitivament el projecte i es duu a terme la publicació pertinent
en compliment d’allò que disposa l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya