Decret d’Alcaldia – Sistema intern d’alertes

Atès el contingut de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, publicada al BOE el passat 21 de febrer, va transposar la Directiva Whistleblower (DIRECTIVA (UE) 2019/1937 […] relativa a la protecció de les persones que informin […]

Pressupost per l’exercici 2024

A aquesta notícia podràs trobar l’edicte d’aprovació inicial del pressupost per l’exercici 2024, bases d’execució i la plantilla de personal.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

La Diputació de Girona ha concedit a L’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 10.000,00 euros en destí a finançar les despeses de secretaria-interventor que es porten a terme durant el present 2023. Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’Any […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE NOVES TECNOLOGIES

La Diputació de Girona ha concedit a L’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 627,03 euros en destí a finançar les despeses per a noves tecnologies que es porten a terme durant el present 2023. Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE CAMINS

La Diputació de Girona ha concedit a L’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 900,00 euros en destí a finançar les despeses per a camins que es porten a terme durant el present 2023. Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LES ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Girona ha concedit a L’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 5.612,70 euros en destí a finançar les despeses per a activitats culturals que es porten a terme durant el present 2023. Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona […]

Fons de caràcter extraordinari 2022

Resolució de la concessió de subvenció per: AMPLIACIÓ DE L’ARBRAT I MOBILIARI URBÀ ZONA PLAÇA JOSEP DE ROS. CONDICIONAMENT ZONA DE CONTENIDORS AL NUCLI DE LES OLIVES UACG: Assistència i cooperació als municipis /023Expedient Núm.: 2023/415

1 2 3 4 13