Decret d’Alcaldia – Sistema intern d’alertes

Atès el contingut de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, publicada al BOE el passat 21 de febrer, va transposar la Directiva Whistleblower (DIRECTIVA (UE) 2019/1937 […] relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió).

Atès que aquesta llei incorpora l’obligació de disposar d’un Sistema Intern d’Informació, també anomenat Sistema Intern d’Alertes (SIA) i s’ha d’aplicar a tots els ajuntaments catalans.