CONVOCATÒRIA DE PLE 5 de juny

Convocar els membres del Ple de la Corporació Municipal a la reunió de la sessió
ordinària, el proper dia 5 de juny de 2024 a les 18.00h, que es celebrarà en el saló de
sessions de la sala consistorial, per a tractar els seuguents punts:

ORDRE DEL DIA

    1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió anterior
    2. Dació compte Decrets d’Alcaldia
    3.  Aprovació inicial del projecte de nomenament de carrers
    4. Aprovació del recolzament a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà per a un
camp de gespa artificial
    5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2024
    6. Adhesió al pacte de compres agregades del Consorci Localret (Exp.
X2024000028)
    7. Fixació dels dies de festa local per 2025 (Exp. X2024000185)
    8. Assumptes urgents
    9. Precs i preguntes

CONVOCATORIA